Als het anders of beter kan

Jouw verblijf en samenwerking met Trauma Centrum Nederland is zeer kort en intensief. De organisatie is klein en de lijnen zijn kort. Dagelijks zie je veel medewerkers met wie je intensief contact hebt. Wij waarderen het zeer als je feedback geeft op zaken die anders en beter kunnen. Onze medewerkers staan je graag te woord en nemen jouw opmerkingen zeer serieus.

Cliëntenraad

Trauma Centrum Nederland heeft een cliëntenraad. Deze raad vertegenwoordigt de cliënten in periodieke formele overlegvormen met de directie. De leden zijn voormalige cliënten die zich inzetten om Trauma Centrum Nederland continu te verbeteren door advies te geven over belangrijke beleidsaspecten die gaan over de behandeling en het verblijf van jou als cliënt.

Klachtenregeling

Als je onvrede in het directe contact met medewerkers niet is weggenomen, bijvoorbeeld over een medewerker, het programma, het verblijf of een ander onderwerp, dan kun je natuurlijk altijd een formele klacht indienen via dit formulier. Op het moment dat je klacht bij het klachtensecretariaat binnenkomt, start een formele procedure. Meestal vindt hierna een gesprek plaats tussen jou als klager, de aangeklaagde en de leidinggevende. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris kan hierbij bemiddelen. Het streven is om binnen 6 weken tot een oplossing te komen.

Onafhankelijke geschillencommissie

Als na deze gesprekken je klacht nog niet is weggenomen, dan kun je, wanneer je dat wilt, je wenden tot een onafhankelijke geschillencommissie. Trauma Centrum Nederland is net als alle andere instellingen verplicht om bij een dergelijke geschillencommissie aangesloten te zijn. Deze commissie behandelt jouw klacht, zal met jou als klager en de aangeklaagde in gesprek gaan en een bindende uitspraak doen.

Geschillenregeling

Als het via de klachtenregeling niet is gelukt is om je onvrede weg te nemen, dan bestaat de mogelijkheid om je klacht in te dienen bij een onafhankelijke geschillencommissie. Wanneer je dat doet, volgen er 3 stappen:

Stap 1

Klacht indienen

Je dient jouw klacht in bij de Geschillencommissie door op de website van de Geschillencommissie het klachtenformulier in te vullen.

 

De Geschillencommissie bekijkt of zij jouw klacht kunnen behandelen en stuurt informatie toe. In die informatie staat precies omschreven welke documenten zij van je nodig hebben. Ook geven zij aan wat een behandeling van een klacht kost.

 

Nadat zij jouw klacht en het klachtengeld hebben ontvangen, nemen zij je klacht in behandeling.

Stap 2

Mening andere partijen

De Geschillencommissie stuurt ons, de zorgaanbieder, afschriften van jouw klacht en de eventuele andere stukken. Trauma Centrum Nederland krijgt dan een maand de tijd om te reageren. Van deze reactie ontvang je als klager een kopie. Je kunt daar eventueel weer op reageren. Beide partijen mogen tot 5 werkdagen voor de zitting stukken aanleveren.

 

Als het nodig is, onderzoekt een deskundige jouw klacht en stelt een rapport op. Je kunt de klacht tot aan de zitting nog steeds oplossen met Trauma Centrum Nederland. Wanneer er ondertussen een oplossing is gevonden, dan is het belangrijk dat je dit meldt aan de Geschillencommissie. Zij kunnen dan de behandeling van de klacht stopzetten.

Stap 3

de uitspraak

Als de Geschillencommissie alle informatie heeft, behandelen zij het geschil. Als je hebt aangegeven dat je bij de zitting aanwezig wil zijn, dan word je hiervoor uitgenodigd. Tijdens de zitting beoordeelt een onpartijdige commissie jouw klacht en kun je mondeling jouw mening geven.

 

Na de zitting ontvang je de uitspraak van de commissie in ieder geval per post. Ook kun je deze in het digitaal loket bekijken. De uitspraak geldt voor beide partijen en moet worden nagekomen. Je kunt hiertegen in hoger beroep gaan.

 

Gemiddeld duurt de behandeling van een geschil 4 maanden. Om dat mogelijk te maken, verwacht de commissie wel dat je snel reageert en alle informatie geeft waar zij om vragen.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van ongewenst gedrag, dan kun je contact opnemen met de patiëntenvertrouwenspersoon. Onder ongewenst gedrag verstaan we:

 

  • Agressie en geweld
  • Seksuele intimidatie en/of ongewenste intimiteiten
  • Pesten
  • Discriminatie

Trauma Centrum

Administratie
Ruurloseweg 99
7251LD Vorden

TCN Kliniek

Hof van Kranenburg
Ruurloseweg 99
7251 LD Vorden

Klachtensecretariaat

E-mail: Klik hier.
Telefoon: 088 – 022 11 00

Stichting geschillencommissie voor consumentenzaken

www.degeschillencommissiezorg.nl

 

Postbus 90600
2509 LP Den Haag

 

Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag
070 – 310 53 80

Vertrouwenspersonen landelijk

Stichting pvp
www.pvp.nl
e-mail: helpdesk@pvp.nl
Telefoon : 0900 – 444 88 88

Inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postbus 2518
6401 DA Heerlen
e-mail: meldpunt@igj.nl
Telefoon : 088 – 120 50 00

Regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg Zwolle

Postbus 10067
8000 GB Zwolle
Telefoon : 038 – 88 84 44

Meer informatie?

Klik dan op onderstaande knop.