Privacybeleid

Dit is het privacy statement van Trauma Centrum Nederland B.V. Statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 71492453.

 

Wij vinden betrouwbare en veilige gegevensverwerking zeer belangrijk, net als de juistheid en beschikbaarheid van informatie. Om je van dienst te kunnen zijn verzamelen, bewaren en verwerken wij persoonsgegevens. In dit privacystatement vind je welke persoonsgegevens wij bewaren, waar wij dat doen en waarom wij dat doen.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens, waaronder medische gegevens, die je mondeling, schriftelijk of digitaal aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, een contactformulier op onze website, een websitebezoek, een sollicitatie, een vraag naar informatie, een verwijzing en door middel van persoonlijk contact met onze medewerkers of het invullen van formulieren, vragenlijsten en testen.

Onze contactgegevens

Hieronder de contactgegevens van Trauma Centrum Nederland B.V.

 

Bezoekadres behandelcentrum Trauma Centrum Nederland
Ruurloseweg 99
7251 LD Vorden

 

Postadres Trauma Centrum Nederland
Ruurloseweg 99
7251 LD Vorden
Website : tcnl.nl
E-mail : info@tcnl.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat, wanneer je deze accepteert, bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Op het moment dat je onze cookies accepteert, slaan wij ook jouw internetbrowser op en het besturingssysteem waarmee je de website bezoekt. Deze gegevens gebruiken wij om de prestaties van onze website te meten in Google Analytics. Op basis van type browser, bijvoorbeeld Internet Explorer 11.0 en besturingssysteem, bijvoorbeeld Windows 10, kunnen we je niet tot op persoonsniveau herkennen (identificeren). We weten dus niet wie je bent en daarmee is je anonimiteit gegarandeerd. Jouw ip-adres wordt niet gemeten tijdens je bezoek aan onze website en ook daarmee is jouw anonimiteit gegarandeerd. We hebben Google Analytics geïmplementeerd volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens, gepubliceerd op 6 maart 2018. Je bezoekt onze website dan ook anoniem.

 

Op onze website is het mogelijk om contactformulieren in te vullen. Als je een contactformulier invult en verstuurt, ontvangen wij naast jouw vraag:

  • Je naam
  • Je e-mailadres

 

Wanneer een verwijzer je naar ons verwijst ontvangen wij:

 

– Naam;
– Geboortedatum;
– BSN-nummer;
– Adres en huisnummer;
– Woonplaats;
– Telefoonnummer;
– Eventuele e-mailadres;
– Polisnummer van de zorgverzekeraar waar je verzekerd bent;
– Daarnaast geeft je verwijzer ons informatie over jouw zorgvraag, klachten en/of psychische problemen.

 

Van de verwijzer zelf ontvangen wij de naam, postcode, vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres en AGB-code.

 

Als je solliciteert bij Trauma Centrum Nederland dan ontvangen en/of noteren wij:

 

– Aanhef;
– Voornaam;
– Achternaam;
– Woonplaats;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.

En natuurlijk daarnaast de inhoud van je brief en cv.

Waarom hebben wij jouw persoonsgegevens nodig?

– Wij hebben jouw gegevens nodig om bijvoorbeeld je informatievragen te beantwoorden;
– Bij een verwijzing hebben wij alle informatie nodig die relevant is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om je te kunnen uitnodigen voor een intakegesprek;
– Wanneer je solliciteert hebben wij jouw gegevens nodig om te kunnen beoordelen of je bent wat wij zoeken en om je te kunnen uitnodigen en informeren;
– Met de gegevens die wij verzamelen over jouw websitebezoek kunnen wij onze informatie nog beter afstemmen op wat bezoekers wensen.

Het elektronisch cliënten dossier (EPD)

Alle medewerkers binnen Trauma Centrum Nederland zijn verplicht om vertrouwelijk met jouw gegevens om te gaan. Jouw persoonsgegevens worden door ons goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Alleen medewerkers die een behandelrelatie met je hebben, krijgen toegang tot jouw dossier. Dit geldt ook voor administratief personeel dat zorg draagt voor de administratieve afwikkeling van je behandeling.

Geautomatiseerde besluitvorming

Trauma Centrum Nederland maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die gevolgen kunnen hebben voor personen. Een geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een computerprogramma of een computersysteem een besluit maakt.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen die we hierboven hebben geformuleerd. Als wij met betrekking tot de geleverde zorg of de behandeling een medisch dossier in de zin van de Wgbo over je hebben gemaakt, dan zijn wij verplicht dit medisch dossier 20 jaar te bewaren. De bewaartermijn gaat in op het moment dat je behandeling bij ons is afgerond. Deze bewaartermijn kan worden verlengd als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor jouw gezondheid of de gezondheid van je kinderen.

 

Sollicitatiegegevens bewaren wij zolang de procedure loopt. Mogelijk willen wij je gegevens graag in portefeuille houden. Als dit het geval is, vragen wij eerst om toestemming.

 

De gegevens van je internetbrowser en besturingssysteem bewaren wij 26 maanden vanaf het moment dat je de website bezocht. Bij herhaald bezoek gaat de bewaartermijn opnieuw in. Op basis van type browser en besturingssysteem kunnen we je niet tot op persoonsniveau herkennen (identificeren).

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Trauma Centrum Nederland deelt je persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden. Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan partijen die ons helpen bij het optimaliseren van onze diensten, partijen die jou en/of ons kunnen helpen je de beste zorg te bieden (lees: ketenpartners en verwijzers). Wij doen dit alleen met jouw toestemming. Daarnaast is er een wettelijke plicht bepaalde informatie te geven aan bepaalde partijen, bijvoorbeeld de zorgverzekeraar.

Jouw rechten met betrekking tot je dossier

Je hebt het recht om gegevens in jouw dossier in te zien die over jouzelf gaan, zoals behandelplan en rapportage van de behandeling. Je hebt geen recht op inzage in persoonlijke aantekening van zorgverleners, behandelaars of medewerkers. Bovendien kunnen wij inzage weigeren als de privacy van een ander daardoor zou worden geschaad. Je hebt het recht om kosteloos een kopie te ontvangen van de delen uit het dossier waarover je recht van inzage hebt.

 

Ook heb je het recht om informatie over jezelf te corrigeren of aan te vullen.

 

Bovendien heb je het recht om je dossier te vernietigen. Hiertoe dien je een schriftelijk verzoek in. De administratie over jouw behandeling mag niet worden vernietigd, omdat controle door de zorgverzekeraar mogelijk moet blijven. Je hebt op grond van de AVG het recht om de persoonsgegevens die wij van je bewaren aan te vullen, te laten corrigeren of te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).

 

Als je gebruik wilt maken van 1 of meer van bovenstaande rechten, zullen wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, gehoor geven. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan die termijn nog eens met 2 maanden worden verlengd. Voordat aan het verzoek wordt voldaan zullen wij naar een geldig legitimatiebewijs vragen.

 

Bij een verzoek tot vernietiging van uw dossier kan deze termijn worden overschreden indien de facturatiecyclus van je behandeling bij ons en met jouw zorgverzekeraar nog niet is afgerond. Direct na afronding zal Trauma Centrum Nederland je dossier vernietigen.

Bezwaar tegen het delen van diagnose-informatie op de factuur

Je hebt het recht ervoor te kiezen dat gegevens die herleidbaar zijn tot je diagnose niet op de factuur voor de zorgverzekeraar komen te staan. Wanneer je gebruik wenst te maken van dit recht, kun je dit met jouw regiebehandelaar bespreken. Gezamenlijk kunnen jullie dan een formulier invullen en ondertekenen. Wij sturen deze verklaring daarna op aan de zorgverzekeraar en nemen een kopie op in je medisch dossier.

Wetenschappelijk onderzoek

Bij Trauma Centrum Nederland doen wij regelmatig wetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is om behandelingen te verbeteren en de kennis van onze specialisten te vergroten. Wanneer je gevraagd wordt mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek beslis je altijd zelf of je dat wel of niet wilt. Als je wordt gevraagd, dan krijg je hier altijd eerst informatie over. Beslis je mee te doen, dan onderteken je een verklaring waarin je toestemming geeft voor de deelname aan het onderzoek en het gebruik van de verzamelde gegevens voor het onderzoeksdoel.

 

Trauma Centrum Nederland kan voor wetenschappelijk onderzoek gebruik maken van gegevens uit jouw dossier. Deze gegevens worden dan anoniem gemaakt en zijn daardoor niet herleidbaar tot jou. Wanneer dit het geval is, is toestemming van jou niet vereist. Als je hiertegen bezwaar hebt, kun je dit aangeven bij jouw regiebehandelaar.

Functionaris gegevensbescherming

Trauma Centrum Nederland heeft een functionaris gegevensbescherming. De functionaris houdt toezicht op het borgen van jouw privacy. Indien je een klacht hebt over zaken die verband houden met de verwerking van je persoonsgegevens of met het uitoefenen van jouw rechten, kun je dit kenbaar maken middels de bestaande klachtenregeling van Trauma Centrum Nederland.

Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Meer informatie?

Klik dan op onderstaande knop.